دانشکده‌ها
بسیج بهشتی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بسیج بهشتی

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

بسیج بهشتی

دانشکده مدیریت و حسابداری

بسیج بهشتی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

بسیج بهشتی

دانشکده علوم زمین

بسیج بهشتی

دانشکده ادبیات

بسیج بهشتی

هسته بین الملل امام خمینی